Länkar m.m.


FÖRENINGEN RÄTTSTOLKARNA

Föreningens stadgar: stadgarfrrttstolkarna.pdf

Föreningens utarbetade etiska kod för rättstolkar: Rättstolkarnas_etiska_kod.pdf

Broschyr för tolkanvändare: hur_anvander_man_tolk_i_en_rattssal_broschyr.pdf

Protokoll från seminarium om God rättstolksed från mars 2013: God rättstolkssed_protokoll från seminarium.pdf

Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden: yttrandesou201249_rattstolkarna.pdf

Nyhetsbrev: Arkiv

  

TOLKPOLICY

Södertörns tingsrätt (2015)

Solna tingsrätt (2015)

Hovrätten för västra Sverige (2014): tolkpolicyhovrttenfrvstrasverige.pdf

Domstolsverkets tolkprojekt (2017): Tolkprojekt

 

JK:s UTTALANDEN

JK har två gånger uttalat sig gällande en tolks möjlighet att få ta del av handlingar inför förhandling i domstol, senast var det i oktober 2013: 

Läs JK:s beslut från 2013 här

Läs JK:s beslut från 2008 här

JK kritiserade Lunds tingsrätt för brister vid anlitande av tolk: Läs JK:s beslut från 2015 här

 JK väljer att inte kritisera eller vidta några åtgärder mot Västmanlands tingsrätt med anledning av underlåtelse att tillsätta auktoriserade tolkar i ett omfattande brottmål samt i annat brottmål där målsägandebiträde utförde även tolkning åt målsäganden: Läs JK:s beslut från oktober 2017 här

JK kritiserade Kalmars tingsrätt för brister vid anlitande av tolk: Läs JK:s beslut från januari 2018

 

AKTUELLA LAGFÖRSLAG och LAGÄNDRINGAR

Nya regler om tolkning och översättning i brottmål från 1 oktober 2013: Läs mer i Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU23 

Lag om tolkarnas tystnadsplikt (1975:689) förtydligas från 1 oktober 2013. En ny lydelse i §1 omfattar numera även tolkar som "yrkesmässigt anlitas" vid ett brottmål eller vid förberedande av en misstänkts försvar

  

EULITA

Läs hela rapporten från EULITAS årsmöte 2016 i Strasbourg här: rapporteulita_2016.pdf

Läs hela rapporten från EULITAS årssammankomst 2015 i Kroatien här: rapporteulita_2015.pdf

 

KAMMARKOLLEGIET

God tolksed (vägledning för auktoriserade tolkar) och Kammarkollegiets föreskrifter har upphävts.

Fr.o.m. januari 2017 gäller istället ett enhetligt dokument - Kammarkollegiets tolkföreskrifter inklusive god tolksed (KAMFS 2016:4). Läs här 

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare: Läs här

Rapport från november 2017 - "Tolkanvändning i staten": Läs här   

 

DOMSTOLSVERKET

Riktlinjer för tolkanvändning i domstol / nov 2017: på svenska / på engelska 

Rättshjälp och taxor 2018: 2018_rattshjalp_och_taxor.pdf

Rättshjälp och taxor 2017 (ss. 50-62): rattshjalp_och_taxor_2017.pdf 

Rättshjälp och taxor 2016: rattshjalp_och_taxor_2016.pdf

Rättshjälp och taxor 2015: rattshjalp_och_taxor_2015.pdf

Rättshjälp och taxor 2014: rattshjalp_och_taxor_2014.pdf

Rättshjälp och taxor 2013: rattshjalp_och_taxor_2013.pdf

Rättshjälp och taxor 2012: rattshjalp_och_taxor_2012.pdf

Rättshjälp och taxor 2011: rattshjalp_o_taxor_2011_webb.pdf

Rättshjälp och taxor 2010: rattshjalp_o_taxor_2010_web.pdf