Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

Etikseminarium

Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.

Rättstolkarna har sökt och fått beviljat ett externt bidrag för att anordna ett möte med fokus på yrkesetik för tolkar. På årsmötet har man bestämt att seminariet kommer att äga rum någon gång under hösten 2019. Närmare information om mötets format, tid, plats och hur man anmäler sig kommer inom kort. Välkomna!

Nyheter
2019-10-01

Domarbloggen om rättstolkprovet

I det senaste inlägget i Södertörns tingsrätts domarblogg lyfter man upp rättstolkar som en viktig del av en domstolsförhandling. Domaren Karin Påle-Bartes berättar ingående om rättstolkprovet och egna reflektioner av att ha varit på bedömarsidan: "Jag har många gånger blivit väldigt imponerad av de sökande som klarar provet för att bli rättstolk. De måste finna sig snabbt i stunden och de påhittade rollspelen tillhör inte de allra lättaste situationer man kan råka ut för i en domstol både vad det gäller det vardagliga språket men också graden av juridisk terminologi som ska översättas i stunden [...] Provet är väldigt tufft, men det är samtidigt rimligt att det ställs mycket höga krav på den som vill bli rättstolk. En central del av den bevisning som domstolen ska ta ställning till är just muntlig bevisning och rätten vrider och vänder på det som har sagts. Det är därför av yttersta vikt att parters och vittnens berättelser blir korrekt återgivna." Ungefär 15% av de sökande klarar provet. 

2019-10-01

Ny ledamot i nämnden

Styrelseledamot i Rättstolkarna - Margareta McKenna - har blivit utsedd av Kammarkollegiet som ny ledamot i Kammarkollegiets Rådgivande nämnd för tolk- och översättarfrågor. Margareta representerar rättstolkar i nämnden och ersätter Jennie Fors. Verksamheten i nämnden har återupptagits efter ett längre uppehåll och ett sammanträde hölls den 1 oktober. Mötet ägnades åt Kammarkollegiets nya avropstjänst för tolkuppdrag där Statens inköpscentral presenterade tjänsten och erfarenheterna av pilotdriften. Ordförande vid sammanträdet var Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson. 

2019-09-27

JK om Polisens anlitande av tolkar

I ett relativt nytt JK uttalande med anledning av klagomål på Polismyndighetens anlitande av tolkar belyser tillsynsmyndigheten flera viktiga aspekter. JK betonar att: 
  • det inte är godtagbart att frågan om det finns en auktoriserad tolk tillgänglig lämnas helt till leverantören av tolkförmedlingstjänsten,
  • det svårligen kan anses förenligt med gällande reglering att inte anlita en auktoriserad tolk om sådan finnes att tillgå,
  • det inte är acceptabelt att helt underlåta att dokumentera att tolk anlitas i samband med förhör.
Polismyndigheten uppmärksammats på det förhållandevis omfattande behov av att erinra medarbetarna dels om rättegångsbalkens krav på formell tolkkompetens (RB 5:6), dels vikten av att tolkens medverkan vid förhör dokumenteras. JK vidtar inga ytterligare åtgärder, men finner anledning att framöver följa upp hur anlitandet av tolkar vid Polismyndigheten genomförs.
2019-07-08

I varmt minne av Jennie Fors

I fredags nåddes Rättstolkarna av det tragiska beskedet om Jennie Fors bortgång. Vår kära vän, kollega, lärare och mentor för generationer av tolkar har lämnat ett tomrum omöjligt att fylla. Jennie var en oerhört ödmjuk och karismatisk person som hade genom sitt liv ledande roller inom utveckling av tolkyrket i Sverige. Hennes idéer och ståndpunkter har fått enorm genomslag, hon har alltid varit uppskattad av sina elever och inom tolkvärlden. Det finns inte en enda tolk som inte blivit berörd av hennes starka personlighet och omfattande kunskaper både inom tolkyrket och utanför. Alla vi som har träffat Jennie sörjer hennes bortgång och våra tankar går till hennes familj. Må du vila i frid, kära Jennie, du kommer att alltid vara saknad.