Relevanta rättsfall


AVBOKNINGSFRIST och SPILLTIDSERSÄTTNING

Om inte taxereglering eller avtal stadgar annorlunda anses 48 timmar vara en lämplig avbokningsfrist vid kortare uppdrag. HDs mål Ö 2421-10 handlar även om spilltidsersättning vid avbokade uppdrag - läs HDs dom här

I HDs mål Ö 1210-10 tillerkänns en tolk sedvanligt helgarvode för avbokad häktningsförhandling på helg. Avbokningen skedde samtidigt som uppdraget skulle avslutats - läs HDs beslut här

48 timmar exklusive helg - Svea Hovrätt finner att under avtalslös tid är det skäligt att bevilja ersättning för uppdrag som avbokas med över 48 timmars frist på grund av mellankommande helg, dvs. för uppdrag på måndag som avbokas på fredag eftermiddag. Läs beslutets 1:a och 2:a sida här. 

48 timmar exklusive helg - Falu Tingsrätt följer praxis (NJA 1984 s. 334 I och II, NJA 2012 s.905) och efter prövning i det enskilda fallet bedömer att tolken har kunnat påbevisa bortfall av inkomst och utesluten möjlighet att skaffa ersättningsuppdrag vid avbokning med mer än 48 timmars varsel (på grund av mellankommande helg). Läs hela beslutet här. 

48 timmar exklusive helg - Hovrätten för Nedre Norrland följer praxis (NJA 2012 s.905) och bedömer att mot bakgrund av  att tolkuppdraget avbokades nära inpå uppdraget har tolkens möjlighet att erhålla ett annat uppdrag varit begränsad, det är därför skäligt att  bevilja ersättning i enlighet med tolkens yrkande (för inbokad tid för tolkning, restid samt utlägg som föranletts av uppdraget). Läs hela beslutet här.

 

ERSÄTTNING FÖR FÖRBEREDELSETID

Ingen ersättning för förberedelser inför tolkuppdrag för genomgång av tekniskt material av både komplicerad och ovanlig art enligt Svea Hovrättens dom. Läs tolkens överklagande av TRs beslut här

 

OB-TILLÄGG

Vid tolkning på häktningsförhgandling på helg ska OB-tillägg endast utgå för den tid som tolkningen faktiskt pågått. Läs HDs mål Ö 298-05 här.

 

SKATTEAVDRAG och TOLKS TJÄNSTESTÄLLE

Den senaste domen gälllande skatteavdrag i relation till tolks tjänsteställe. Relevant för tolkar med A-skatt. Läs Mål 3999-12 här

Tidigare dom gällande skatteavdrag och tolks tjänsteställe. Relevant för tolkar med A-skatt. Denna dom överklagades men fick INTE prövningstillstånd och har således vunnit laga kraft. Den går dock stick i stäv med 3999-12.

Beslut av Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd för överklagande av 397-10 - läs här.   

 

TILLSÄTTNING AV TOLKAR I DOMSTOL

Bristfälliga rutiner av tolktillsättning i två separata mål.

Tillsättning av tolkuppdrag inom rättsväsendet ska ske med högsta kompetens som utgångspunkt - det är något som Rättstolkarna jobbar aktivt för. Med anledning av flera mål hos Västmanlands tingsrätt som väckte starka reaktioner bland våra medlemmar har det därför blivit angeläget att aktualisera frågan genom prövning hos JK. Rättstolkarna ser positivt på att frågan togs upp för prövning och att både lagman och två rådmän har yttrat sig i målet. Rättstolkarnas förhoppning är att det i framtiden ska bli mer fokus på förbättring av rutiner för tillsättning av tolkar hos de enskilda domstolarna och att man ska främja rättssäkerheten genom att anlita ”rätt tolk för rättsväsendet”! Det fullständiga svaret från JK kan du läsa här.

JK bedömer: ansvaret ligger på tingsrätten.

beslut från januari 2018 väljer JK att rikta kritik mot Kalmars tingsrätt med anledning av att man förordnat en icke auktoriserad tolk i ett brottmål. JK understryker att det är tingsrättens ansvar att se till att man i första hand väljer auktoriserad tolk framför en icke auktoriserad tolk enligt RB 5 kap. 6§ andra stycket. Tingsrätten rekommenderas också att se över de interna rutinerna för tolkbokning och införa tydligare hänvisning till RB:s krav på auktoriserad tolk i ett brottmål samt komplettera dessa riktlinjer med information om hur domstolspersonal kan ta reda på om en tolk är auktoriserad eller inte.