Om rättstolkarna


Rättstolkarnas vision

Yrkesorganisationen Rättstolkarna har funnits sedan 2011 och är Sveriges främsta experter i tolkning vid domstol, hos polis och det övriga rättsväsendet. Vi är en intresseorganisation för auktoriserade rättstolkar som arbetar för att öka kvaliteten och rättssäkerheten inom branschen. I vår förening är merparten av landets yrkesverksamma rättstolkar organiserade, vilket ger oss en samlad kompetens som är helt unik.

Om du är RÄTTSTOLK

Enligt mottot ”Rätt tolk för rättsväsendet är en rättstolk!” arbetar vi aktivt för att förbättra arbetsvillkoren inom rättstolksyrket. I det ingår både att värna och förbättra ersättningsnivån för vårt arbete samt att vara en aktiv aktör i den pågående utvecklingen av olika tekniska lösningar som höjer tolkningskvalitén.

Om du är en MYNDIGHET

Genom sitt arbete bidrar föreningen Rättstolkarna också till att stärka rättssäkerheten vid rättsprocesser där icke-svensktalande är inblandade. Organisationen verkar för att all tolkningsverksamhet inför domstolar, myndigheter och andra offentliga instanser sker på ett garanterat korrekt sätt. Ett led i att uppfylla det målet är att tolkuppdragen inom rättsväsendet utförs av en av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med rättstolkkompetens. Vid begäran kan vi också vara behjälpliga i samband med domstolarnas interna tolkanvändarutbildningar och vid utarbetandet av en tolkpolicy.

Om du söker REMISSINSTANS

Yrkesorganisationen Rättstolkarna är en stark röst i rättstolkningssammanhang. Vi är en remissinstans i olika offentliga utredningar och för en ständig dialog med berörda myndigheter och förvaltningar.

Fotograf: Patrik Svedberg