Använder du tolk i jobbet?


Broschyrer för tolkanvändare

Här har vi samlat information som kan hjälpa dig med frågor kring bokning och användning av tolk vid domstol. Broschyrerna är framtagna av bl.a. Domstolsverket och Yrkesorganisationen Rättstolkarna till hjälp för tolkanvändare och behandlar frågor om tolkens kompetens, rättslig reglering, regler och principer för bokning av tolkar, viktiga aspekter som gäller tiden före, under och efter en förhandling.

Läs mer om:  

Läs även generell information i:

Simultantolkning via videolänk (den nya tolklösningen):

Mer information om arvodering, bokningsregler, domstolarnas tolkpolicy och relevant praxis kan du hitta på sidan:

 

Att använda tolk i en rättssal

Att använda tolk i rättssal ställer särskilda krav på både tolk och alla medverkande i förhandlingen.

 

Beställ rättstolk

Det första man bör tänka på när man beställer tolk inför en domstolsförhandling är att be att få en auktoriserad rättstolk. Då har man största möjliga garanti för att uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt.

 

Förberedelse

För att tolken ska kunna utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och uppträda yrkesmässigt genom att vara väl förberedd ska rätten se till att tolken har tillgång till handlingarna i målet. Om det finns handlingar som kan behöva läsas upp vid förhandlingen bör dessa även finnas tillgängliga för tolken. Omfattningen av handlingar som bör lämnas ut bestäms rimligen i dialog med tolken. 

Broschyr: "Tokens rätt att ta del av handlingar inför en domstolsförhandling"

 

Generell tolked

Innan uppdraget påbörjas ska tolken avlägga generell tolked, om han/hon inte redan har gjort det i just den domstolen. Tolken ska därefter få en skriftlig bekräftelse på att han/hon har avlagt generell tolked.

 

Tolkanläggning

För att tolken ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det också viktigt att den tekniska utrustningen finns på plats och fungerar. En tolkanläggning består av en hörsnäcka till tolken, där tolken själv kan reglera volym, och en lös mikrofon som tolken talar tyst i. Den tolkbehövande kan då lyssna i hörlurar, vilket gör att tolkningen inte stör övriga medverkande, och det underlättar dessutom placeringen i salen vid flera tolkbehövande, som då inte behöver sitta bredvid tolken allihop.

 

Att tala genom tolk I rätten

Den som talar i en domstolsförhandling med tolk bör tänka på att särskilt innantilläsning ställer mycket höga krav på tolken. En skriven text är i allmänhet mer informationstät och har ett mer formellt uttryckssätt än talspråk, vilket gör den svårare att tolka. Det allra bästa är att i förväg se till att tolken har tillgång till handlingar som ska läsas upp. Detta är också viktigt för att tolken ska kunna förbereda sig optimalt inför förhandlingen. JK har i beslut 4970-08-21 med beslutsdatum 2008-11-14 klart uttryckt att tolken bör få tillgång även till sekretessbelagt material. Det är också bra om den som läser sänker tempot, framför allt vid målnummer, datum, årtal och dylikt.

 

Behov av pauser

För att kunna behålla koncentrationen behöver tolken en paus efter cirka en timme, vilket rätten bör planera för. Om förhandlingen varar mer än tre timmar rekommenderar föreningen Rättstolkarna att två tolkar bokas. De kan då avlösa varandra utan att rätten ens märker det, och behovet av pauser blir mindre. Dessutom kan en av tolkarna stå till förfogande under pausen om någon av parterna behöver det, utan att man då behöver förlänga pausen för att tolken också ska få vila.

 

Medhörning

Vid användning av s.k. medhörning ska tolken inte behöva sitta med misstänkt i ett annat rum. Tolkar har ingen utbildning för att sitta ensamma med misstänkta, och dessutom finns inga möjligheter för tolken att be om upprepning om det hörs dåligt eller be talarna tala långsammare. Det kan också hända att den tolkbehövande vill använda tolken för att framföra synpunkter och dylikt, vilket kan försätta tolken i en roll som han/hon absolut inte ska ha. Det bästa i en sådan situation är att låta tolken sitta kvar i rättssalen, och den tolkbehövande kan då lyssna från medhörningsrummet via tolkanläggningen.

Broschyr: "Rättstolkarnas rekommendationer vid medhörning i domstolar"

 

Samma tolk alla förhandlingsdagarna?

Det är en fördel om samma tolk kan bokas alla förhandlingsdagar. Rättstolkarna rekommenderar dock att kompetens alltid ska ges högsta prioritet. Det innebär att det är bättre att rättstolk används även om den tolken bara är tillgänglig en eller några av förhandlingsdagarna, än att hela förhandlingen genomförs med en och samma tolk med lägre kompetens. Rätt tolk för rättsväsendet är alltid en rättstolk.