Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
Nyheter
2023-06-22

Med anledning av konkurs

Bästa kollegor, med anledning av beskedet om Linguacoms konkurs har styrelsen arbetat hårt med frågan om tolkarnas rätt till arvode för utförda uppdrag. Under den senaste veckan har styrelsen träffat bolagets konkursförvaltare för att diskutera möjligheten för F-skattande tolkar att få ersättning från den statliga lönegarantin trots att konkursboet i nuläget ser dem som företagare. Styrelsen har också meddelat Domstolsverket om att betalning av fakturor till konkursboet istället för att tolkarna ska direktfakturera till domstolen anses av Rättstolkarna vara felaktig hantering. Domstolsverket har dock efter avstämning med rättschefen svarat att man kommer att följa uppmaningen från konkursförvaltaren att betala fakturorna till konkursboet. Styrelsen har också fört dialogen med SIC, som dock svarar att konkurslagstiftningen går före ramavtalet. 

Många av oss riskerar att drabbas mycket hårt av Linguacoms konkurs. Det är svåra tider men vi i styrelsen arbetar hårt för en lösning. Vi ber därför om överseende om svaret dröjer om ni skriver till oss i andra ärenden.

2023-04-25

SIC:s ramavtal träder i kraft

Från och med onsdag den 26 april 2023 träder det nya ramavtalet i kraft. Avtalet gäller för tolkning hos domstolarna, polisen och alla andra statliga myndigheter (utom Migrationsverket och Arbetsförmedlingen). Fem förmedlingar har tilldelats avtal:

 • Språkpoolen,
 • Transvoice,
 • Digitaltolk,
 • Järva Tolk
 • Språkservice.

För så kallad on-demand-tolkning är avtalet rikstäckande och där är Språkpoolen nummer 1 och Järva Tolk nummer 2, följda av Semantix och Global Talk. Bifogat finner ni ett dokument med varje län för sig och vilka förmedlingar som har haft det gamla avtalet respektive det nya.

Är ni inte redan registrerade hos någon tolkförmedling som har de län ni är intresserade - kolla i dokumentet och ta tillfälle i akt. Naturligvis kommer styrelsen med er hjälp att fortsätta att bevaka att tillsättningsprinciperna i ramavtalet följs samt att förmedlingarna följer de andra kraven som ställs i avtalet. 

2023-04-16

Rättstolkarnas årsmöte 2023

Bästa medlemmar!

Yrkesorganisationen Rättstolkarnas årsmöte hölls digitalt i slutet av mars. Vi tackar alla medlemmar som var närvarande på mötet och deltog i bl.a. föreningens interna arbete med uppdatering av Stadgar samt diskussion av så viktiga frågor som Rättstolkarnas medlemskap i EULITA (den Europeiska yerkesorganisationen för rättstolkar) samt i Svenska institutet för standarder. Mer om arbete i dessa organ kommer inom kort. Än så länge vill vi tacka de avgående styrelsemedlemmar för ett produktivt och intensivt arbetsår och välkomna in nya ordinarieledamöter och suppleanter! 

Med anledning av årsmötet kommer den nya stadgan att läggas upp på hemsidan inom kort. Uppgifter om styrelsen och valberedningen är uppdaterade och gäller för 2023-2024. 

2023-04-16

SIS medlemskap

Yrkesorganisationen Rättstolkarna har blivit medlem i Svenska institutet för standarder bl.a. för att kunna vara med och påverka utarbetandet och revisionen av standarder för tolkning i offentlig sektor och rättstolkning. Vi kommer också att ha mer insikt i olika arrangemang i ämnet som ordnas i institutets regi. 

2023-04-16

EULITA 2023

Ännu en gång har Rättstolkarna varit med på EULITAS årsmöte och representarede Sverige i den europeiska rättstolkorganisationen. Denna gång hölls årsmötet i Luxemburg och en längre redogörelse kommer att presenteras tillsammans med Rättstolkarnas Nyhetsbrev #4.

2022-09-14

We’re in this together

Forskning på området för tolkning och översättning är oerhört viktig för både yrkesutövande tolkar och andra vetenskapsgrenar och allmänheten. Yrkesorganisationen Rättstolkarna vill uppmärksamma alla intresserade av tolkforskning på en NY UPPSATS som handlar om tolkarnas samarbete under tolkade samtal i domstol. Studien genomfördes av erfaren rättstolk i engelska, som också är ordförande i Yrkesorganisationen Rättstolkarna - Lotta Hellstrand. Vi gratulerar Lotta med avslutad Masterprogram och önskar er alla trevlig läsning!  

2022-05-02

SIC:s ramavtal: Tilldelningsbeslut

Idag har det kommit Kammarkollegiets tilldelningsbeslut i upphandling av tolkförmedlingstjänster. 5 tolkförmedlingar har fått maxpoäng varför tilldelning av avtal har skett genom lottning bland dessa 5 förmedlingar län för län (se s.21 i Beslutet). Beslutet kan dock komma att överklagas och ändras. Fördelningen mellan 1:a handsleverantörer i landets olika län ser för närvarande ut såhär (se även vår Färgkodad karta): 

Språkpoolen:

 • Västra Götaland
 • Jönköping
 • Örebro

Transvoice:

 • Blekinge
 • Gävleborg
 • Kalmar
 • Västernorrland

Järva:

 • Stockholm
 • Skåne
 • Dalarna
 • Gotland
 • Halland
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Östergötland

Språkservice:

 • Jämtland
 • Kronoberg
 • Södermanland

Digitaltolk:

 • Norrbotten
 • Värmland
 • Västmanland
2022-04-26

EULITA

Styrelseledamöter Anna Lundberg och Margareta McKenna har varit med och representerat Rättstolkarna på EULITAS 12:e årsmöte och konferens som i år har hållits i Paris. Här finner du deras utförliga Rapport  som berättar om vilka anföranden har hållits på konferensen samt hur Rättstolkarna har samverkat med andra tolk- och översättarorganisationer från olika hörn av Europa. Trevlig läsning!

2022-04-20

Tolkarenan

För alla intresserade av forskning om tolkning kan Rättstolkarna tipsa om ett kommande evenemang som arrangeras av TÖI och som är denna gång öppen för allmänheten. 2022 års Tolkarenaevenemang kretsar kring temat kognition och kognitiva processer i tolkning. Tre forskare från Tolk- och översättarinstitutet, med denna inriktning som specialitet, har valt varsin artikel att presentera. Dessa artiklar kan ses som ett nedslag i senaste nytt från denna forskningsinriktning inom fältet forskning om tolkning (eng. Interpreting Studies). Konferensen "Tolkarenan" kommer att hållas den 17 maj kl.13-16. Mer information samt Zoom-länk hittar du här.

2022-04-12

Ny Styrelse

Den 2 april var det dags för Rättstolkarnas digitala årsmöte. Tack alla som deltog i årsmötet och matnyttig diskussion efteråt! Den nya styrelsen tar med sig alla de värdefulla kommentarer som vi fick och som vi hoppas kan bidra till att göra vårt arbete effektivt och bidra till tolkarnas bästa! Den nya styrelsen hittar du här.   

2022-02-23

EULITA 2022

I år ska Rättstolkarnas representanter återigen delta på Eulitas årsmöte och koneferens för att ta del av det senaste som händer inom rättstolksbranschen i Europa och kunna utbyta erfarenheter, påverka och bidra. Alla som vill delta i konefensen kan också göra det antingen på plats i Paris eller på distans (online)! Se fler detaljer i inbjudan och anmäl ert intresse!

2022-02-17

Dialogmöte

Södertörns Tingsrätt bjuder aktiva rättstolkar till ett dialogmöte om tingsrättens tolkpolicy. Läs mer under Evenemang, anmälan krävs för att vara med på mötet. 

2022-02-08

Ny SIC-upphandling

Upphandlingen om det nya SIC avtalet har annonserats under b;rjan av februari på avropa.se
Rättstolkarna har ställt en rad frågor till Upphandlande myndighet, svar på dessa frågor kan läsas här (frågor 12-22 samt 25). 
 
2021-12-31

Ny Tolktaxa

Glöm inte att uppdatera din upplaga av Rättshjälp och taxor som gäller för 2022. Om du inte har den ännu - så kan du ladda ner den HÄR

2021-12-31

Skatterättslig lagändring

Den 1 januari 2022 träder en efterlängtad lagändring i kraft som kommer att göra det lite bättre för tolkar som reser till tolkuppdrag.  Det gäller 9§ kap 12. IL:
 "Avdrag för ökade kostnader för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag på annan plats än bostaden ska göras på samma sätt som för tjänsteresa om
   - anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad, och
   - avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Lag (2021:1164)."

2021-09-28

Ersättnig för taxi

Södertörns TR har tidigare ersatt taxiresor för tolkar under pandemin som en säkerhetsåtgärd för att förhindra smittspridning. OBS! Med hänsyn till de nya rekommendationerna kommer domstolen inte längre att godkänna sådana resor. 

2021-09-21

Ny broschyr

För att underlätta dialogen mellan tolkar och domstolar i fråga om utlämning av förberedelsematerial har Yrkesorganisationen Rättstolkarna sammanställt information i en ny broschyr. Vår förhoppning är att hänvisning till broschyren kommer att spara på den tid som tolken ibland tvingas lägga ner i kommunikation till domstolar. Ladda gärna ner Broschyren, bifoga den till din koversation med en domstol och hänvisa till den punkt som är aktuell för just din situation. 

2021-08-19

Ersättning för spilltid

Ramavtalsansvarig på SIC förtydligar i fråga om ersättning för spilltid vid avbokade uppdrag:
"Full ersättning, inkl. planerad spilltid, utgår enligt ramavtalet om kunden avbokar senare än 48 timmar innan uppdragsstart och inte kan ordna något ersättningsuppdrag. Det har ingen betydelse vilken myndighet det gäller."  Om förmedlingen hänvisar till undantagen i tolktaxan har Rättstolkarna fått ett förtydligande att dessa inte gäller spilltid: "Undantagen från tolktaxan gäller §§8-9 avvikelse från taxan och §14 utlägg, dessa gäller enbart myndigheter under tabell 1 och 2 enligt förordningen om tolktaxa." Spilltid är inte ett utlägg.
2021-05-21

Tolkarenan

Tolkarenan är en samverkanssatsning vid TÖI för att sprida information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. I samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna har Tolkarenan arrangerat det första seminariet med temat ”Digitalisering och distanstolkning”.  Seminariet väckte stort intresse och över 60 representanter från tolkförmedlingar, myndigheter och andra organisationer med intresse för tolkfrågor deltog. Seminariet riktade sig framför allt till personer som arbetar med tolkrelaterade frågor i sitt dagliga arbete (beslutsfattare, utredare, processledare, förmedlare m.fl.). Under seminariet presenterades 5 vetenskapliga artiklar på temat distanstolkning och presentationerna finns upplagda på TÖI:s hemsida för dem som vill ta del av dem. 

2021-05-21

Vikten av förberedelse

Enligt 17 § i Kammarkollegiets föreskrifter ska en auktoriserad tolk, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Inte sällan för att kunna bedöma sin lämplighet och förbereda sig väl måste tolken ha tillgång till handlingarna i målet. Rättstolkarna har än en gång skrivit till Förvaltningsrätten i Stockholm angående förberedelsematerial och tolkens behov av att ta del av det. Nu har vi fått ett glädjande svar från tf lagman Ulrika Melin. Vi hoppas på förbättring av situationen.

2021-05-10

Vittnesstöd

Rättstolkarna träffade Brottsofferjourens vittnesstödjare vid Attunda och Norrtälje tingsrätter den 13 april 2021. Styrelseledamot och rättstolk i engelska Margareta McKenna berättade om rättstolkens arbete i domstol och svarade på intressanta och insatta frågor från deltagarna. Det var den 3:e föreläsningen som Rättstolkarna har hållit på temat och det är glädjande att se att intresset för tolkens roll ökar. Tidigare i år har även vittnesstödjare från Södertörns TR, Stockholms TR och Svea Hovrätt deltagit. 

2021-05-07

Rådgivande nämnd

Nyligen har Kammarkollegiets Rådgivande nämnd hållit ett möte för diskussioner kring kollegiets tillsynsuppdrag. Rättstolkarnas representant - styrelseledamot Margareta McKenna, som också är ordinarie ledamot i nämnden, - var med och bidrog till ett konstruktiv och positivt samtal kring denna och andra viktiga frågor för rättstolkar. Läs rapporten från mötet här.

2021-04-21

Rättstolkarna 2021

Den 16 april 2021 fyllde Yrkesorganisationen Rättstolkarna 10 år! Under dessa år har våra medlemmar aktivt bidragit till en positiv utveckling inom tolkyrket, engagerat sig i styrelsearbete och främjande dialog med myndigheter, jobbat för att förbättra tolkmiljön och arbetsvillkoren.  Tillsammans har vi uppnåt mycket och bl.a. blivit en remissinstans. Styrelsen tackar alla som har varit med på denna resa och hoppas att ni vill fortsätta i samma riktning! I helgen hölls även årsstämma som bl.a. utsåg en ny styrelse för 2021. Vi vill påminna er om att alla medlemmar kan när som helst under året vända sig till valberedningen med förslag på lämpliga styrelsekandidater, helst i god tid innan årsmötet. Uppgifter om den nya styrelsen och valberedningen för 2021 finner du under fliken "För medlemmar" -> "Styrelse". 

2021-04-01

Förtydligande från Språkservice

Ett kort möte hölls mellan Rättstolkarna och Språkservice med anledning av medlemmarnas frågor beträffande kommunikation:
1) Får tolkarna själva kontakta domstolar med frågor om sina uppdrag samt efterfråga förberedelsematerial?
Från Språkservice sida tycker man att det är rimligt att tolken själv sköter den typen av kontakter, dock får man respektera om domstolen meddelar tolk eller Språkservice att de hellre vill ha kontakt bara med förmedlingen. Frågor gällande avbokningar av uppdrag ska skötas mellan Språkservice och respektive domstol. Ramavtalets regler gäller oavsett hur kontakten bedrivs.
2) Den befintliga kommunikationsvägen via kundtjänsten
Det sättet som kommunikationen hanteras just nu inte är effektivt och leder till sämre kvalitet och mer tidsåtgång för alla. Språkservice ska återkoppla i fall det går att hitta en bättre lösning.
2021-03-08

Ändrade rutiner vid Göteborgs TR

Rättstolkarna har kontaktat Göteborgs TR med anledning av medlemmarnas oro för insamling av tolkarnas personnummer innan man blir förordnad som tolk i målet. Frågan aktualiserades med anledning av GDPR. En annan fråga var om det var nödvändigt att samla in personnummer avseende tolkar som har F-skatt, eller åtminstone HB eller AB.  
Tingsrätten har tagit hänsyn till rättstolkarnas önskemål och kommer att begära in tolkarnas personnummer först i samband med att tingsrätten bekräftar en bokning. Personnumret behövs för  intern hantering på domstolen. Uppdraget som tolk är personligt och det är inte Tolkaktiebolaget som förordnas som tolk, utan den fysiska personen. 
2021-03-08

Enkätsvar: Covid-19

Efter 1 år med covid-19 har Rättstolkarnas styrelse låtit föreningens medlemmar svara på frågor om eventuella förändringar i deras arbetsmiljö och uppdragsvolym i samband med den rådande situationen. För kännedom presenteras sammanställning över svar från 2 enkäter. Alla svarande är anonyma. Du kan ta del av svaren genom länkar till respektive enkät. Öppna enkäter gärna via dator, sammanställningen fungerar mindra bra på mobila enheter. För att se frågorna placera muspekaren ovanför frågan så kommer en ruta med fulltext att dyka upp:

2021-03-08

Hitta rättstolk

Som medlem i Rättstolkarna har du förmån att visas i föreningens eget register över auktoriserade rättstolkar. Ditt uttrcykliga samtycke krävs för att dina uppgifter ska publiceras på hemsidan.
Om du är medlem sedan tidigare - dubbelkolla att din årsavgift är betald, gå till "Hitta rättstolk" och kontrollera att ditt namn finns med och att alla kontaktuppgifter stämmer. Kontakta oss om något är fel. Inkludera ditt samtycke för säkerhets skull. 
Om du är ny medlem - skriv att du "godkänner att föreningen Rättstolkarna publicerar dina personuppgifter (namn, efternamn, ort, e-post och telefonnummer) på hemsidan", inkludera dina uppgifter och dubbelkolla att ditt namn finns i registret 1 vecka efter att du mejlat oss. Kontakta oss om något inte stämmer.  
2021-03-03

Utlägg vid telefontolkning

 
Föreningen Rättstolkarna har fått ett förtydligande från avatalsansvarig som gäller tolkens utlägg för telefonkostnader för uppdrag som ligger inom SIC:s ramavtal:  
"När tolken uppmanas att själv ringa upp kunden är det att betrakta som ett utlägg som tolken har för att kunna utföra ett uppdrag. Denna kostnad bör också kunna faktureras kunden av tolken eller tolkförmedlingen. Det kräver förstås att kostnaden kan specificeras på ett tydligt sätt."
2021-03-03

Medlemsavgift 2021

Snart är det dags för föreningens årsmöte. För att kunna rösta på stämman måste du ha betalat din medlemsavgift. Om du är osäker på om du har betalat medlemsavgiften,
sök gärna i dina transaktioner. Mailet från kassören med betalningsavi skickades ut den 2 januari 2021. Att be kassören kolla upp om någon har betalat innebär ganska mycket extraarbete och föreningen vill helst lägga ner tiden på de mer prioriterade ärenden. Tack för din förståelse!

2021-02-11

Enkät om covid-19

Rättstolkarnas styrelse har iordningsställt 2 enkäter i syfte att undersöka hur pandemin har påverkat våra medlemmars arbete under det gångna året. Den ena länken hittar ni i utskicket med Nyhetsbrev för januari och den andra länken kommer i utskicket med Nyhetsbrev för februari. Det är absolut frivilligt och anonymt att delta, man kan också avstå från att uppge sitt tolkspråk. Styrelsen har följt utvecklingen noggrant och har under året fört en kontinuerlig dialog med både tolkförmedlingar och olika myndigheter i frågor om bl.a. trygg arbetsmiljö, rätt tillsättning och arvodering av tolkar inom rättsväsendet. Era svar kommer att hjälpa oss identifiera bristfälliga områden samt ge återkoppling till TF, domstolar och andra aktörer om hur deras hantering av tolkarnas arbetsmiljö har varit under året. 

2020-09-13

Nytt från Södertörns TR

Efter en mycket ovanlig vår och sommar börjar arbetet med små steg återgå till det "normala". Här är lite information till rättstolkar inför hösten på Södertörns TR
 • Tolkrummet öppnas igen så att ni kan använda det om ni vill dra er tillbaks i pauser.
 • Tolkrummet kommer att genomgå en uppfräschning med ny inredning, konstgjorda växter och särskild laddningsstation för mobiler.
 • Försiktighetsåtgärder med anledning av corona fortsätter, men vi ställer inte längre in ordinarie ting. Extrating hålls på fredagar för de mål som ställdes in i våras.
 • Vi har utarbetat en pm om säkerhetsåtgärder som ordföranden ska vidta i rättssalen. 
 • En avdelning på domstolen som skickade ut massmeddelanden om tolkbokningar ska nu upphöra med det.
2020-09-13

Nya möten i höst

Nu är sommarledigheten slut och det är högtid för möten med olika aktörer på rättstolkningsområdet. Rättstolkarna har redan haft möten med Språkservice, Statens Inköpscentral och bl.a. deltagit på Eulitas (digitala) årsmöte samt lämnat svar på utkast till lagrådsremiss "Ökad ordning och säkerhet i frivården". Mer information om det hittar ni i vårt Nyhetsbrev på startsidan. Vidare har tiden bokats för möte med Domstolsverket, Västmanlands TR och flera möten planeras med andra tingsrätter och tolkförmedlingar. Läs våra rapporter och håll dig uppdaterad om det senaste som gäller inom rättstolkning!

2020-05-19

Möte med Järva TF

Frågan om avbokningsfrist för Migrationsverket vid sen avbokning har aktualiserats i.o.m. det nya ramavatalet. Rättstolkarna besökte Järva tolkförmedling för att diskutera hur avbokningar som inkommit inom 48 timmarsfristen (exklusive helg) ska hanteras, samt några andra frågor som våra medelmmar har ställt till oss om tolkförmedlingens rutiner. Alla svar finner du i denna Rapport! Trevlig läsning!

2020-03-25

Med anledning av COVID-19

Rättstolkarnas rekommendationer för tolkning under covid-tider:
 • Håll avståndet. Sitt inte direkt bredvid någon när du tolkar. Är ni två tolkar kan det kanske också då vara lämpligt att sitta med en stols mellanrum. Använd tolksystemet i domstolen så att du kan sitta för dig själv.
 • Tänk på handhygien. Kontrollera med domstolen om de infört några extra rengöringsrutiner för tolkutrustning såsom mick och snäckor. Använd gärna egen snäcka om du har.
 • Och så klart – stanna hemma om du är sjuk. Åk inte ut på platstolkningar om du har minsta symtom. Det är viktigt att vi också tar ansvar! Om ni har symtom men är friska nog för att telefontolka ska det gå bra att släppa platstolkningar men behålla telefontolkningar. Rättstolkarna förutsätter att tolkförmedlingar kan hantera händelseutvecklingen på ett lämpligt sätt. 
2020-02-22

Dags att uppdatera kalendern!

Ännu en månad in på det nya året och ännu fler genomförda möten och uppdrag. Rättstolkarnas verksamhet fortsätter med samma framfrart och det står nu klart var och när det etiska seminariet samt Rättstolkarnas årsmöte kommer att äga rum. Det är med andra ord dags att boka in dessa två viktiga evenemng i din kalender! Ännu ett nyhetsbrev finns att läsa och vi har dessutom glädje att presentera Rapporten från mötet om digitaliseringen på Solna TR där Rättstolkarna fanns representerade genom både styrelsen och initiativtagande medlemmar. 

2020-01-20

Nytt år - nya tag!

Både Jul- och Nyårsfiranden är förbi och Rättstolkarnas samarbete med olika aktörer på tolkmarknaden tar ny fart. Styrelsen har nyligen träffat Borås TR, möten med Domstolsverket och flera tolkförmedlingar är spikade, vi blev dessutom bjudna till Södertörns TR för att delta i utbildning för vittnessstöd. Flera andra möten är på planeringsstadium och årsmötet förbereds för fullt. Vi kommer som vanligt att hålla er uppdaterade via hemsidan och medlemsutskick så glöm inte att betala din årsavgift så att du finns kvar på vår medlemslista, har rösträtt på årsstämma samt får alla möteshandlingar tillhanda i god tid!

2019-12-22

Starkt avslut på 2019

2019 var ett produktivt som avslutades med många möten, bl.a. med Svea Hovrätt, Halmstads tingsrätt, Domstolsverket och tolkförmedlingen Digitaltolk. Läs mer om dessa möten i styrelsens rapporter tillsammans med vårt senaste Nyhetsbrev. Vi vill också passa på att önska er alla god helg och en skön ledighet. Vi hoppas på ett gott och lyckligt nytt år 2020, fyllt av spännande uppdrag och goda samarbeten med kollegor, förmedlingar och kunder. Allt gott!
Bästa hälsningar från Rättstolkarnas styrelse
2019-12-16

Framtida domstolar - med tolkbehov i fokus

Samhället ställer allt högre krav på tillgänglighet och det är viktigt att Sveriges Domstolar hänger med. Med det i bakgrunden har Solna Tingsrätt påbörjat ett förberedande arbete inför den framtida digitaliseringen av landets domstolar. Tack vare en initiativtagande medlem i Rättstolkarna har Solna tingsrätt ordnat ett uppstartsmöte med rättstolkarnas  behov i fokus. Syftet var att öppna upp för tolkarnas förslag och synpunkter i fråga om utformning av den framtida tolkmiljön som planeras i samband med den tekniska ombyggnaden och utvecklingen i tingsrättens salar. Mötet biträddes av Rättstolkarnas styrelseledamot och en detaljerad rapport kommer att presenteras kort efter Jul.  

2019-12-10

Skälig förberedelsetid

Högsta domstolen bifaller ersättning för "skälig förberedelsetid". Med hänsyn till målets omständigheter bestäms förberedelsetiden som skall ersättas till 2 timmar. Det omtvistade tolkuppdraget kunde antas komma att avse ett stort antal facktermer av en mer begränsad spridning, och med andra ord - krävt förberedelsearbete som klart gått utöver vad som är normalt. HD konstaterar att uppdraget var därmed av särskilt svår beskaffenhet och att förberedelsetid skall ersättas.  

2019-11-20

48 timman exklusive helg

Ännu ett hovrättsavgörande där domstolen konstaterar att ersättning för avbokade tolkuppdrag ska utgå i de fall en avbokning sker mindre än 48 timmar före uppdraget (förutsatt att något ersättningsuppdrag inte kan ordnas av domstolen). Lördagar, söndagar samt annan helgdag ska inte räknas med i de 48 timmarna.

2019-11-20

Hero Tolk AB:s avtal uppsagd

Kammarkollegiet har informerat Rättstoplkarna om att Statens Inköpscentral pga konstaterad kapacitetsbrist har sagt upp ramavtalet med Hero Tolk AB att upphöra till den 30 november. För oss rättstolkar innebär det framför allt att de förmedlingar som låg efter Hero i avropsordningen nu flyttar ett steg upp. Exempelvis är numera DigitalTolk etta på listan i Jönköpings och Hallands län. I många andra län är det numera Linguacom som ligger först. Närmare om avropsordningen län för län kan läsas på avropa.se.

2019-10-01

Domarbloggen om rättstolkprovet

I det senaste inlägget i Södertörns tingsrätts domarblogg lyfter man upp rättstolkar som en viktig del av en domstolsförhandling. Domaren Karin Påle-Bartes berättar ingående om rättstolkprovet och egna reflektioner av att ha varit på bedömarsidan: "Jag har många gånger blivit väldigt imponerad av de sökande som klarar provet för att bli rättstolk. De måste finna sig snabbt i stunden och de påhittade rollspelen tillhör inte de allra lättaste situationer man kan råka ut för i en domstol både vad det gäller det vardagliga språket men också graden av juridisk terminologi som ska översättas i stunden [...] Provet är väldigt tufft, men det är samtidigt rimligt att det ställs mycket höga krav på den som vill bli rättstolk. En central del av den bevisning som domstolen ska ta ställning till är just muntlig bevisning och rätten vrider och vänder på det som har sagts. Det är därför av yttersta vikt att parters och vittnens berättelser blir korrekt återgivna." Ungefär 15% av de sökande klarar provet. 

2019-10-01

Ny ledamot i nämnden

Styrelseledamot i Rättstolkarna - Margareta McKenna - har blivit utsedd av Kammarkollegiet som ny ledamot i Kammarkollegiets Rådgivande nämnd för tolk- och översättarfrågor. Margareta representerar rättstolkar i nämnden och ersätter Jennie Fors. Verksamheten i nämnden har återupptagits efter ett längre uppehåll och ett sammanträde hölls den 1 oktober. Mötet ägnades åt Kammarkollegiets nya avropstjänst för tolkuppdrag där Statens inköpscentral presenterade tjänsten och erfarenheterna av pilotdriften. Ordförande vid sammanträdet var Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson. 

2019-09-27

JK om Polisens anlitande av tolkar

I ett relativt nytt JK uttalande med anledning av klagomål på Polismyndighetens anlitande av tolkar belyser tillsynsmyndigheten flera viktiga aspekter. JK betonar att: 
 • det inte är godtagbart att frågan om det finns en auktoriserad tolk tillgänglig lämnas helt till leverantören av tolkförmedlingstjänsten,
 • det svårligen kan anses förenligt med gällande reglering att inte anlita en auktoriserad tolk om sådan finnes att tillgå,
 • det inte är acceptabelt att helt underlåta att dokumentera att tolk anlitas i samband med förhör.
Polismyndigheten uppmärksammats på det förhållandevis omfattande behov av att erinra medarbetarna dels om rättegångsbalkens krav på formell tolkkompetens (RB 5:6), dels vikten av att tolkens medverkan vid förhör dokumenteras. JK vidtar inga ytterligare åtgärder, men finner anledning att framöver följa upp hur anlitandet av tolkar vid Polismyndigheten genomförs.
2019-07-08

I varmt minne av Jennie Fors

I fredags nåddes Rättstolkarna av det tragiska beskedet om Jennie Fors bortgång. Vår kära vän, kollega, lärare och mentor för generationer av tolkar har lämnat ett tomrum omöjligt att fylla. Jennie var en oerhört ödmjuk och karismatisk person som hade genom sitt liv ledande roller inom utveckling av tolkyrket i Sverige. Hennes idéer och ståndpunkter har fått enorm genomslag, hon har alltid varit uppskattad av sina elever och inom tolkvärlden. Det finns inte en enda tolk som inte blivit berörd av hennes starka personlighet och omfattande kunskaper både inom tolkyrket och utanför. Alla vi som har träffat Jennie sörjer hennes bortgång och våra tankar går till hennes familj. Må du vila i frid, kära Jennie, du kommer att alltid vara saknad. 

2019-07-05

Tolkregister

Vi på Rättstolkarna vill påminna både våra medlemmar och andra kollegor om att det enda tolkregistret där du som verksam GT / AT / ST eller RT tolk behöver finnas är Kammarkollegiets tolkregister. Med anledning av att det för tillfället cirkulerar bluffakturor som erbjuder registrering i diverse register för tolkar vill vi även påminna om att registreringen hos Kammarkollegiet görs i samband med tilldelad kompetens efter avklarat auktorisationsprov alternativt efter avslutad tolkutbildning under tillsyn av MYH och det är kostnadsfritt. Var därför aktsam och betala inga fakturor som erbjuder dig registrering i tolkregistret om inte du själv medvetet vill det. Var även uppmärksam på att privata företag inte ska registrera dig och tillhandahålla dina uppgifter utan ditt medgivande. 

2019-07-02

MOMS på utlägg

En viktig fråga som rör tolkning vid domstol är vidarefakturering av kostnader som tolken har haft i samband med uppdraget. Ibland vill domstolen att tolken som t.ex. haft en hotellövernattning och en tågbiljett för att utföra ett uppdrag ska dra av momsen innan utlägget läggs på fakturan, är det så man ska göra? Föreningen Rättstolkarna tog kontakt med Skatteverket som i ett utförligt svar bestred denna felaktiga uppfattning och förklarade varför hela kostnaden inklusive moms (25%) ska vidarefaktureras till domstol.

2019-06-28

Möten med TR

Sommaren är redan här men Rättstolkarna jobbar på och åker landet runt för att träffa våra uppdragsgivare. Den här gången har Rättstolkarnas styrelse lyft upp viktiga frågor och stämt av bl.a. rutiner för tolkbokning och fakturering med tingsrätterna i Göteborg och Jönköping. Vill du veta mer om vad dessa processer styrs av hos tolkbeställaren, vilka svårigheter som finns och vilka lösningar som föreslås? Det kan du läsa om i våra rapporter från mötet med Göteborgs TR alt. från mötet med Jönköpings TR.

2019-05-21

Föreningens Remissvar

Med anledning av den nyutkomna SOU 2018:83 "Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk" har Rättstolkarna lämnat in ett remissvar efter intensivt arbete inom styrelsen och på basis av medlemmarnas inlämnade synpunkter och förslag. Läs Rättstolkarnas remissvar här. Innan regeringen tar ställning till utredningen har den skickats på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter för att se vilket stöd som förslaget har. Intresserad av att veta vad de tycker? Läs alla inkomna remissvar här.

2019-04-12

Möten med tolkförmedlingar

I det nya ramavtalet för tolkförmedlingstjänster till statliga myndigheter (ej Migrationsverket och Arbetsförmedlingen) är Hero Tolk AB etta på avropslistan i samtliga län bortsett från Stockholm, Uppsala, Sörmland, Skåne och Västra Götaland. På förekommen anledning var Rättstolkarnas representanter på ett möte med bolagets ledning. Läs vår rapport som belyser diskussion av de frågor som medlemmarna har tagit upp i kontakt med styrelsen samt under årsmötet. 

2019-04-12

EULITA:s årsmöte 2019

Undrar ni vad som egentligen diskuterades vid EULITA:s årliga konferens och stämma i Luxemburg? Håll dig uppdaterad om vad som händer inom rättstolkning på EU-nivå och vad vår europeiska systerorganisation arbetar för genom Rättstolkarnas senaste rapport från EULITA:s årsmöte och konferens i Luxembourg. 

2019-04-03

Starkare tillsammans

Föreningen Rättstolkarna representerar merparten av aktiva rättstolkar i Sverige och är remissinstans i många ärenden som gäller tolkfrågor. Vi är många medlemmar men vi vill bli fler. Kika gärna på vilka som är medlemmar på vår hemsida. Kanske är det någon kollega ni saknar på listan som ni kan påminna om att gå med i föreningen! 

2019-04-03

Framtida tolkmarknad: var med och påverka nu!

I december överlämnades utredningen Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) till Utbildningsminister Anna Ekström. Rättstolkarna är remissinstans och vi i styrelsen kommer att läsa utredningen noga och skriva en inlaga. Vi vill gärna bjuda in alla medlemmar att komma med synpunkter på utredningens innehåll senast den 30 april. Detta gäller både om det är något förslag som är särskilt bra eller om det är något ni helst inte tycker borde genomföras. Vill du veta mer?  Hämta utredningen eller se webb-tv där utredningen presenteras och gås igenom av utredaren Gunnar Holmgren.

2019-01-21

Nyheter från EULITA

Som medlem i Rättstolkarna blir man också medlem i den europeiska assosiationen för rättstolkarna EULITA. Det är mycket som händer på den internationella planen och här är ett urval av nyheter från vår mellaneuropeiska motsvarighet:

 • SCIC’s Knowledge Centre of Interpretation (KCI) has been launched and is now available online (as a “single, go-to space to manage and exchange knowledge, create synergies and disseminate best practices on conference and legal interpretation)
 • The final vote concerning the ISO 20228 standard (Legal Interpreting) is now open and its deadline is 5 January 2019;   EULITA members were asked to vote in favour of FDIS 20228 
 • The decision of the European Ombudsman on the European Commission’s failure to report on time on Member States’ compliance with Directive 2010/64/EU was published  
2019-01-17

Uppdatering av material på hemsidan

Just nu håller vi på att uppdatera alla dokument och länkar på hemsidan, vi hoppas på att man har överseende med det. Om ni behöver hjälp med att få tag på något dokument som annars skulle ha funnits på hemsidan kan ni alltid mejla till styrelsen för att få hjälp med att ta fram det.

2019-01-15

En ny runda i SIC:s upphandling

Kammarrätten fann den 28 december 2018 att inget prövningstillstånd skulle meddelas i fråga om tilldelningsbeslut i upphandlingen av tolkförmedlingstjänster som genomfördes av Statens Inköpscentral. Detta beslut är nu överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Trots HFD:s första beslut om att Kammarkollegiet inte fick ingå några avtal under tiden som domstolen tog ställning till frågan om prövningstillstånd har det beslutet ändrats. Detta innebär att tolkförmedlingar förbereder sig inför att skriva på avtal med Kammarkollegiet enligt det tilldelningsbeslut som fattades tidigare. Preliminärt räknar man med att det nya avtalet ska börja gälla i februari.

2019-01-05

Tolkning via videolänk

Det nya systemet för simultantolkning på distans via videolänk (som har utvecklats av Domstolsverket) finns redan på plats hos många domstolar runt om i landet. Systemet är användarvänligt och kan ge rättstolkar fler uppdrag i fler domstolar då tolkens resekostnader reduceras kraftigt, vilket kan spara mycket pengar åt domstolarna. Många domstolar känner inte till systemet, därför kan vi tolkar tipsa både domstolar och förmedlingar om att använda sig av det. På så sätt kommer fler domstolsförhandlingar att tolkas av rättstolkar. Tolken kan för närvarande sitta på tre olika platser, nämligen Förvaltningsrätten i Göteborg, Nacka tingsrätt och Attunda tingsrätt, och tolka simultant via videolänk till ett stort antal domstolar runt om i landet. Se komplett lista här.

2019-01-05

Rapport till EULITA

I ljuset av att EU-kommissionen inte har lagt fram någon rapport om medlemsstaternas implementering av direktivet 2010/64/EU  har den Europeiska Ombudsmannen inlett en utredning. Den har bett EULITA (den europeiska organisationen för rättstolk- och rättsöversättarföreningar) att få in rapporter om hur direktivet har implementerats i nationell lagstiftning från sina medlemsföreningar. Här kan du läsa Rättstolkarnas rapport som har skickats till EULITA.

2019-01-05

SIC:s upphandling är klar

Strax före nyår meddelade Kammarrätten i Stockholm att prövningstillstånd inte beviljats i den överklagade upphandlingen (som genomfördes av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet) gällande tolkförmedlingstjänster till domstolar, polis och andra statliga myndigheter. Detta innebär att vi snart har ett nytt ramavtal och att tidigare tilldelningsbeslut står fast. 

2018-12-27

Ny hemsida

Nu har Rättstolkarnas hemsida fått ett nytt utseende och bättre funktionalitet. I vår strävan att vara tydliga i vårt budskap har vi lagt fokus på en smidigare navigering utifrån besökarnas behov och högre användarvänlighet. Vi hoppas att såväl myndigheter som våra medlemmar kommer att hitta rätt information snabbare och enklare tack vare den modernare designen. Se dig gärna omkring.

2018-10-15

Händelserik höst för Rättstolkarna

Hösten är i full gång och så är Rättstolkarna! Hittils har våra styrelseledamöter bl.a. hunnit träffa representanter för Hero Tolk som har blivit förstahandsleverantör i många län i den nya SIC-upphandlingen, besökt och föreläst på SLAM!-2018, var inbjudna till och deltog i Språkföretagets branschseminarium. Under seminariet ordnades det en paneldiskussion “Vad är kvalitet och vad driver kvalitet – en diskussion om framtidens tolktjänster i Sverige"  med personer från tolkutredningen, Migrationsverket, Statens inköpscentral, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsförmedlingen. Mer utförligt om dessa möten kan du läsa i våra rapporter och Nyhetsbrev från oktober, så häng med! 

2018-10-01

Större genomslag för "48 timmar exklusive helg"-regeln

Det är allt fler domstolar, inklusive Hovrätter, som i sin bedömning bekräftar att det är skäligt att erhålla ersättning för ett tolkuppdrag avbokat med helg emellan. Föreningen Rättstolkarna har fått ta del av ännu ett beslut som stödjer det här resonemanget - "mot bakgrund av att tolkuppdraget avbokades nära inpå uppdraget kan det antas att tolkens möjlighet att erhålla ett annat uppdrag har varit begränsad", - konstaterar Hovrätten för Nedre Norrland. Läs hela beslutet här

2018-05-01

SLAM!-2018

Registreringen till tolk- och översättarkonferensen SLAM! i Malmö är nu öppen på www.slamconf.com. Rättstolkarna är medarrangör, och vi kan se fram emot flera spännande föredrag om översättning och tolkning, bland annat av vår ordförande Lotta Hellstrand om standarder för tolkning samt vår styrelsesuppleant Alina Frantsuzova som berättar om sin forskning om rättstolkning ur ett lingvosemiotiskt perspektiv. konferensen går av stapeln den 15 september, anmäl dig redan nu! 

2018-05-01

Fortsatt samarbete

Regeringens utredning ”Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster” går vidare. Rättstolkarna hade ett nytt möte med utredarna där vi kunde framföra allt som kan öka förståelsen för tolkbranschen och tolkarnas situation. Förhoppningsvis kan detta leda till positiva förändringar.

2018-05-01

SIC:s tilldelsningsbeslut

För drygt en vecka sedan har Statencs inköpscentral (SIC) fattat ett tilldelningsbeslut i upphandling av tolkförmedlingstjänster. Det väntas en ändring av huvudleverantör i många län, det är därför extra viktigt att uppmärksamma sig på den nya rangordningen. Läs mer om rangordning i respektive län, prövning och utvärdering av anbudsgivare, skallkrav på leverantörskvalificering m.m. Beslutet kommer att ligga till grund för det nya ramavtalet efter att tiden för avtalsspärren löpt ut och förutsatt att det inte blir föremål för överprövning. Du kan läsa hela beslutet här.

2018-03-01

DV:s Riktlinjer på engelska

Tack vare en fantastisk insats från en av våra medlemmar - David Jones - har Domstolsverkets senaste "Riktlinjer för användning av tolk i domstol" från 2017 översatts till engelska. Det har varit till stor hjälp att kunna hänvisa till den engelska versionen av publikationen på EULITA:s årsmöte i Bulgarien i mars där Rättstolkarna också var representerade.

2018-02-01

Årsmöte 2018

Snart är det dags för föreningens årsmöte med mycket på agendan! Vill du veta hur det har gått för föreningen under det senste året, vad styrelsen har arbetat med och vad vi har åstadkommit? Vill du vara med och bestämma inför nästkommande år? Då ses vi den 25 mars i Stockholm! Inga handlingar kommer att läsas upp på årsmötet utan du som medlem förväntas ha läst på innan genom ett utskick som du får i god tid inför mötet. Se närmare information i vårt senaste nyhetsbrev. Glöm inte att skicka din motion senast en månad innan årsmötet, annars tas det inte upp för beslut! 

2018-01-01

JK bedömer: ansvaret ligger på tingsrätten

I sitt beslut från januari 2018 väljer JK att rikta kritik mot Kalmars tingsrätt med anledning av att man förordnat en icke auktoriserad tolk i ett brottmål. JK understryker att det är tingsrättens ansvar att se till att man i första hand väljer auktoriserad tolk framför en icke auktoriserad tolk enligt RB 5 kap. 6§ andra stycket. Tingsrätten rekommenderas också att se över de interna rutinerna för tolkbokning och att införa tydligare hänvisning till RB:s krav på auktoriserad tolk i ett brottmål samt att komplettera dessa riktlinjer med information om hur domstolspersonal kan ta reda på om en tolk är auktoriserad eller inte.

2018-01-01

Uppdatering av riktlinjer från Domstolsverket

I samband med det avslutade Tolkprojekt som Domstolsverket fick i uppdrag av Regeringen att genomföra utkom även nya Riktlinjer för tolkanvändning i domstol. Särskilt gjädjande är att Domstolsverket sätter stor vikt på att i första hand anlita auktoriserade tolkar med rättskompetens - ett råd som vi hoppas alla domstolar kommer att följa för att främja rättssäkerheten och god tolkningskvalitet genom hela rättsprocessen.

2017-12-01

Nytt år - Nya taxor

Ett nytt år står för dörren och med det kommer även den uppdaterade versioen av Rättshjälp och taxor som ska gälla för 2018. I den nya upplagan finns nu fyra arvodesnivåer där de icke auktoriserade tolkarna delas upp i grundutbildade och övriga. Inför revideringen har Rättstolkarna lämnat synpunkter med önskemål att få med andra rättsfall i frågan om ersättning för förberedelsetid vilket tyvärr inte har infriats. Däremot välkomnar vi skrivningen som tydligare förordar två tolkar i längre mål. Läs och ladda ner Rättshjälp och taxor 2018.

2017-12-01

Domstolar som främjar tolkarnas arbetsvillkor

Södertörns TR i Stockholm är en av de domstolar som ligger i framkant vad gäller arbete med tolkfrågor. Förutom utarbetad Tolkpolicy, tillhandahållande av fungerande tolkanläggningar, strävan att anlita enbart auktoriserade tolkar och helst rättstolkar och personalutbildning i tolkanvändning ser man till rent praktiska moment som gäller iordningsställande av tolkrum - anslagstavla, vattenkokare, förvaringsskåp. Därigenom vill man skapa så bra förutsättningar för tolkarnas arbete som möjligt och trivsel på ens arbetsplats är ett viktigt inslag. Men framförallt handlar det alltid om att säkerställa tillgång till kunniga tolkar som utför rättssäker tolkning. Rättstolkarna ser positivt på det arbete som domstolar bedriver för att främja både rättssäker tolkning och tolkarnas arbetsvillkor. Så här kan ett dialogmöte med tolkar se ut på Södertörns TR. 

2017-12-01

Decembermöte på Regeringskansliet

Regeringen har beställt en utredning som ska heta ”Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster”. Utredningsgruppen har fått i uppdrag att bilda en expertgrupp med främst myndigheter (troligen Kammarkollegiet, SKL och TÖI), men har även etablerat kontakt med Rättstolkarna. Läs Rättstolkarnas rapport från första mötet med Regeringskansliet under deras arbete med den nya utredningen.

2017-12-01

Kammarkollegiets rapport klar

I regleringsbrevet för budgetåret 2017 uppdrog Regeringen åt Kammarkollegiet att kartlägga och analysera de viktigaste orsakerna till svårigheterna att möta efterfrågan på auktoriserade tolkar samt övergripande kartlägga och redogöra för hur auktorisationsverksamheten är organiserad och fungerar i övriga nordiska länder. Här kan du läsa Kammarkollegiets senaste rapport  "Tolkanvändning i staten" från november 2017. 

2017-10-01

Domstolsverkets tolkprojekt: gemensamma riktlinjer, utbildning och nya tekniska lösningar

På uppdrag av regeringen har Domstolsverket fr.o.m. hösten 2016  i nära samarbete med bl.a. Rättstolkarna drivit ett projekt för att presentera ett åtgärdspaket som skulle bidra till att tolkanvändningen i domstolarna blir så effektiv, enhetlig och rättssäker som möjligt. För att arbetet med att lyfta fram tolken som en viktig aktör i rättsprocessen ska lyckas är det avgörande att vi följer den senaste utvecklingen på området och bidrar med återkoppling. Läs därför Domstolsverkets informationsbrev om de kommande förändringarna och håll dig uppdaterad!

2017-10-01

Anmälan till JK

Tillsättning av tolkuppdrag inom rättsväsendet ska ske med högsta kompetens som utgångspunkt - det är något som Rättstolkarna jobbar aktivt för. Med anledning av flera mål hos Västmanlands tingsrätt som väckte starka reaktioner bland våra medlemmar har det därför blivit angeläget att aktualisera frågan genom prövning hos JK. Rättstolkarna ser positivt på att frågan togs upp för prövning och att både lagman och två rådmän har yttrat sig i målet. Rättstolkarnas förhoppning är att det i framtiden ska bli mer fokus på förbättring av rutiner för tillsättning av tolkar hos de enskilda domstolarna och att man ska främja rättssäkerheten genom att anlita "rätt tolk för rättsväsendet"! Det fullständiga svaret från JK kan du läsa här.

2017-10-01

Dialogmöte med Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att lämna en rapport gällande hur tillgången till auktoriserade tolkar bättre kan mötas. I september var därför bl.a. representanter från Rättstolkarna bjudna till ett dialogmöte. Här kan du läsa mer om vilka synpunkter som framfördes under mötet.

2017-10-01

Missa inte SLAM!-konferensen 2018

Rättstolkarna är stolt medarrangör av nästa SLAM! - Scandinavian Languages Associations’ Meeting. Konferensen anordnas den 15 september 2018 i Köpenhamn av nio tolk- och översättarföreningar från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta blir ett gyllene tillfälle att träffa kollegor, nätverka och lyssna på spännande föreläsningar om allt som rör tolkning och översättning. Läs mer på www.slamconf.com och boka datumet redan nu.

2018-11-28

Framtiden är äntligen här...

Domstolsverkets intiativ med utveckling av ny utrustning som kan förbättra tolkning på distans har tagit oss ännu ett steg närmare framtiden. Hur funkar det? Vilka förbättringar och anpassningar har gjorts sedan sist? Vilka möjligheter öppnas upp för både domstolar och rättstolkar för att trygga rättssäkerheten? Lär mer om det i Mirjanas och Teresas rapport från utprovningen av den nya tekniken för simultantolkning i domstol.

2018-11-28

Regeringskansliet lyfter upp tolkfrågan

Tolkfrågan är högt prioriterad av regeringen. Utbildningsdepartementet anordnade därför ett möte dit olika aktörer inom tolkbranschen var inbjudna i syfte att ta fram olika förslag på insatser och åtgärder för att hantera den nuvarande situationen både i det korta perspektivet och på längre sikt. Rättstolkarnas styrelseledamot representerade föreningen och framförde de viktigaste frågorna som gäller rättstolkarnas arbetsvillkor och sysselsättnig. Anteckningar från mötet finns att läsa här, departementets redogörelse finns att läsa här.

2018-11-28

Regeringskansliet lyfter upp tolkfrågan

Efter en dialog med Rättstolkarnas styrelseledamot har Språkservice ändrat sina rutiner i fråga om restidsersättning i samband med ett sent avbokat uppdrag. Med stöd av förtydligande besked från Kammarkollegiet/SIC har Språkservice godkänt utbetalning av ersättning för den avsatta restiden i samband med sen avbokning. Argumentet att "det är en resa som aldrig ägt rum" kunde omformuleras till "det gäller restid som faktiskt avsatts för resan" och nu har även Kammarkollegiet bekräftat: avsatt tid  - oavsett om det är tolk- eller restid - ska ersättas vid sena avbokningar (d v s, senare än 48 timmar)

2018-11-28

Klart besked från Kammarkollegiet:

"48 timmar måste vara det korrekta när det gäller uppdrag som ersätts enligt Domstolsverkets tolktaxa (myndighetskategori A). I ramavtalet hänvisar man till Domstolsverkets tolktaxa och i den finner man (...) rättpraxis som ger tolken rätt till ersättning för uppdrag som avbeställs med mindre än 48 timmar."

2018-11-28

Milersättning och restidsersättning

Enligt direktiv från Kammarkollegiet ska milersättning för bilburna tolkar uppgå till 30,50 kr per mil. Restidsersättning vid sena avbokningar ska också utbetalas.

2018-11-28

Nya regler fr.o.m. 1 oktober 2013

 Från och med den 1 oktober 2013 gäller nya regler för tolkning och översättning i brottmål. Lagändringen följer ett nytt EU-direktiv, och gör det tydligare att den som behöver en tolk i handläggningen av ett brottmål har rätt att få det. 
  Andra ändringar innefattar bl.a. att kompetenskravet för tolkar och översättare som anlitas av domstolar och brottsutredande myndigheter skärps, samt att den som döms för brott och har behövt tolk vid kontakt med försvarare inte ska behöva betala för tolkningen.   Dessutom är domstolen skyldig att översätta handlingar som är viktiga för att en brottsmisstänkt ska kunna tillvarata sin rätt. Den översättningen kan även vara muntlig.  Läs mer här»

2018-11-28

Statskontorets utredning

Statskontoret är nu färdiga med utredningen "En tolkningsfråga: Om auktorisation och åtgärder för fler och bättre tolkar". 

Hämta den som .pdf här: Läs mer här»