Rättstolkarna | Nyheter & Event

Här hittar du aktuella nyheter och evenemang


Evenemang
2018-12-11

ETIKSEMINARIUM

INSTÄLLT TILLSVIDARE 
Yrkesetik för tolkar i offentlig sektor är inget självklart och enkelt område, frågorna är många och ofta handlar det om samspel mellan rättsväsendet och offentligheten, jäv och myndighetsutövning.
 
Rättstolkarna i samarbete med AIIC-Sverige anordnar därför ett gemensamt seminarium med fokus på yrkesetik för tolkar. Vi bjuder medlemmar på lättare lunch, fika, och mingel med tilltugg! 
 
 
Etikseminarium för tolkar
NÄR: INSTÄLLT TILLSVIDARE
PRIS: Fritt för medlemmar
VAR: 
ANMÄLAN TILL: rattstolkar@gmail.com
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
 
Välkomna!
Nyheter
2021-05-21

Tolkarenan

Tolkarenan är en samverkanssatsning vid TÖI för att sprida information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. I samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna har Tolkarenan arrangerat det första seminariet med temat ”Digitalisering och distanstolkning”.  Seminariet väckte stort intresse och över 60 representanter från tolkförmedlingar, myndigheter och andra organisationer med intresse för tolkfrågor deltog. Seminariet riktade sig framför allt till personer som arbetar med tolkrelaterade frågor i sitt dagliga arbete (beslutsfattare, utredare, processledare, förmedlare m.fl.). Under seminariet presenterades 5 vetenskapliga artiklar på temat distanstolkning och presentationerna finns upplagda på TÖI:s hemsida för dem som vill ta del av dem. 

2021-05-21

Vikten av förberedelse

Enligt 17 § i Kammarkollegiets föreskrifter ska en auktoriserad tolk, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Inte sällan för att kunna bedöma sin lämplighet och förbereda sig väl måste tolken ha tillgång till handlingarna i målet. Rättstolkarna har än en gång skrivit till Förvaltningsrätten i Stockholm angående förberedelsematerial och tolkens behov av att ta del av det. Nu har vi fått ett glädjande svar från tf lagman Ulrika Melin. Vi hoppas på förbättring av situationen.

2021-05-10

Vittnesstöd

Rättstolkarna träffade Brottsofferjourens vittnesstödjare vid Attunda och Norrtälje tingsrätter den 13 april 2021. Styrelseledamot och rättstolk i engelska Margareta McKenna berättade om rättstolkens arbete i domstol och svarade på intressanta och insatta frågor från deltagarna. Det var den 3:e föreläsningen som Rättstolkarna har hållit på temat och det är glädjande att se att intresset för tolkens roll ökar. Tidigare i år har även vittnesstödjare från Södertörns TR, Stockholms TR och Svea Hovrätt deltagit. 

2021-05-07

Rådgivande nämnd

Nyligen har Kammarkollegiets Rådgivande nämnd hållit ett möte för diskussioner kring kollegiets tillsynsuppdrag. Rättstolkarnas representant - styrelseledamot Margareta McKenna, som också är ordinarie ledamot i nämnden, - var med och bidrog till ett konstruktiv och positivt samtal kring denna och andra viktiga frågor för rättstolkar. Läs rapporten från mötet här.