Dokument och Länkar 


Föreningen rättstolkarna

 

Regeringen

* Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller translatorssed.
* Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avböja att utföra ett uppdrag om det finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet.

 

Domstolarnas tolkpolicy 

 

JK:s uttalanden

Förberedelse

JK har två gånger uttalat sig gällande en tolks möjlighet att få ta del av handlingar inför förhandling i domstol, senast var det i oktober 2013: 

Anlitande av tolk

JK riktade kritik för brister vid anlitande av tolk:

JK gjorde uttalanden i fråga om bristfälliga rutiner för anlitande av tolkar och/eller och dokumentering av deras kompetens: 

 • Västmanlands tingsrätts underlåtelse att tillsätta auktoriserade tolkar i ett omfattande brottmål samt i annat brottmål där målsägandebiträde utförde även tolkning åt målsäganden: Läs JK:s beslut från oktober 2017; 
 • Polismyndigheten (Läs JK:s beslut från juni 2019)
        • "Det sätt på vilket Polismyndigheten idag genomför sina beställningar av tolkar innebär dock att frågan om det finns en auktoriserad tolk tillgänglig lämnas helt till leverantören av tolkförmedlingstjänsten att avgöra. Den ordningen är inte godtagbar."
        • "Justitiekanslern noterar dock att AA [...] stått till myndighetens förfogande i sin [...] egenskap av auktoriserad tolk utan att ha förordnas av myndigheten, vilket i så fall svårligen kan anses förenligt med gällande reglering."
        • "Att helt underlåta att dokumentera att tolk anlitas i samband med förhör är dock, vilket Polismyndigheten också tillstått, naturligtvis inte acceptabelt."

 

Aktuella lagförslag och lagändringar

 

EULITA

 

Kammarkollegiet

 

Skatteverket

 

Domstolsverket