Dokument och Länkar 


Föreningen Rättstolkarna

 

Domstolarnas tolkpolicy 

 

JK:s uttalanden

Om förberedelse

JK har vid två tillfällen betonat vikten av att tolken ska ges möjlighet att få ta del av handlingar inför förhandling i domstol: 

Om anlitande av tolk

JK gjorde uttalanden och riktade kritik för brister vid anlitande av tolk i domstol och av Polisen i  följande fall:

 

Regeringen

* Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller translatorssed.
* Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avböja att utföra ett uppdrag om det finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet.

 

Aktuella lagförslag och lagändringar

 

Kammarkollegiet

 

Domstolsverket

 

Skatteverket

 

EULITA