Dokument och Länkar 


Föreningen Rättstolkarna

Till tolkanvändare: 

Som remissinstans: 

  • Rättstolkarnas yttrande (i egenskap av remissinstans) till betänkandet "Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden" (SOU 2012:49)
  • Rättstolkarnas yttrande (i egenskap av remissinstans) till betänkandet "Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk" (SOU 2018:83)
  • Rättstolkarnas yttrande till Skatteverkets promemoria "Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad"  med förslag om ändring i IL beträffande en tolks tjänsteställe, april 2021
  • Rättstolkarnas yttrande till SIC:s upphandlingsenhet med anledning av Förstudierapport om Tolkförmedlingstjänster (inför SIC:s upphandling 2022)
  • Rättstolkarnas yttrande till Hovrätten i ärende AmdÄ 2021/15 (i frågor avseende tolkens rätt till ersättning, innebörden av en påskriven rekvisition samt tolkens resekostnader), 2021
  • Rättstolkarnas yttrande till Hovrätten i målet gällande Justitiekanslerns överklagande av Stockholms Tingsrätts beslut att höja arvodet till tolkarna med 50% i mål B 11304-14 (frågor om §8 i DV:s tolktaxan, synnerligen svår beskaffenhet och svårighet att finna en tolk), 2023

 

Till tolkar: 

 

Föreningens dokument: 


 

Domstolarnas tolkpolicy 


 

JK:s uttalanden

Om förberedelse

JK har vid två tillfällen betonat vikten av att tolken ska ges möjlighet att få ta del av handlingar inför förhandling i domstol: 

Om anlitande av tolk

JK gjorde uttalanden och riktade kritik för brister vid anlitande av tolk i domstol och av Polisen i  följande fall:


 

Regeringen

* Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utföra de uppdrag som anförtros dem och i allt iaktta god tolk- eller translatorssed.
* Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avböja att utföra ett uppdrag om det finns särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet eller självständighet.

 

Aktuella lagförslag och lagändringar


 

Kammarkollegiet


 

Domstolsverket


 

Skatteverket


 

EULITA